Vispārējie noteikumi un privātuma politika

Atbilstoši līgumsaistībām ar SIA „Nittis” un SIA „MB SHOES LATVIA” „NS King” klienta karti pārvalda, par lojalitātes programmu atbild un Personas datu apstrādi veic OÜ „Nittis”, reģistrācijas Nr. 10058222, adrese Helgi tee 9, Peetri alevik 75312, Igaunija.

1. Jēdzieni

"NS King" klienta karte – veikalu „NS King”, „Bugatti” un „Rieker” kopīga lojalitātes programma, kuras dalībnieki iegūst papildu atlaides no katra pirkuma.
Veikalu tīkli – 1) SIA „Nittis” vadīto veikalu kopums, kurā ietilpst zīmola „NS King” veikali. 2) SIA „MB SHOES LATVIA” vadīto veikalu kopums, kurā ietilpst „Bugatti” un „Rieker” veikali.
Vispārējie noteikumi – nosacījumi, kuri vispārējā kārtībā tiek piemēroti personām, kas noslēgušas līgumu ar „Nittis” OÜ.
Datu subjekts – fiziskā persona, par kuru „Nittis” OÜ rīcībā ir informācija, kas ļauj fizisko personu identificēt.
Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Personas datu apstrāde, arī Apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta ar Datu subjekta Personas datiem.
Privātuma politika – šajā dokumentā noteiktie principi, saskaņā ar kuriem „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi.
Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai ir izteikusi vēlmi izmantot „Nittis” OÜ pakalpojumus.
Tīmekļa vietne – jebkura no „Nittis” OÜ tīmekļa vietnēm.
Apmeklētājs – persona, kas izmanto „Nittis” OÜ Tīmekļa vietnes.
Bērns – persona līdz 13 gadu vecumam Personas datu apstrādes un Igaunijas Republikā sniegto pakalpojumu kontekstā.
Sīkfaili – datu faili, kas zināmos gadījumos tiek saglabāti Tīmekļa vietnes Apmeklētāja izmantotajā ierīcē.

2. "NS King" klienta kartes izsniegšanas nosacījumi

2.1. Lai saņemtu „NS King” klienta karti, jāaizpilda iesniegums papīra formātā jebkurā „NS King”, „MRG Germany”, „Bugatti” vai „Rieker” veikalā vai tīmekļa vietnē www.nsking.lv.
2.2. Fiziskajai personai vienlaikus var būt tikai viena aktīva „NS King” klienta karte.
2.3. „NS King” klienta karti izsniedz privātpersonām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un ir aizpildījušas anketu.
2.4. „NS King” klienta kartes pieteikumu var neapstiprināt gadījumā, ja pieteicējs nav iesniedzis obligātos datus.

3. "NS King" klienta kartes lietošanas nosacījumi

3.1. „NS King” klienta karte ir personiska un nav domāta koplietošanai vai nodošanai trešajām personām.
3.2. „NS King” klienta karte nav maksājumu karte.
3.3. Klientam jāpierāda sava identitāte, lai varētu izmantot „NS King” klienta kartes atlaides. Šim nolūkam var izmantot „NS King” klienta karti vai citu derīgu dokumentu ar fotoattēlu.
3.4. Veikali neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klienta neuzmanības vai trešo personu rīcības dēļ.
3.5. Visa informācija par atlaidēm, ko var izmantot ar „NS King” klienta karti, pieejama internetā: www.nsking.lv.

4. Personas datu apstrādes vispārīgie nosacījumi

4.1. „Nittis” OÜ var apstrādāt personas datus kā:
4.1.1. datu apstrādes pārzinis, nosakot Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus;
4.1.2. pilnvarotais datu apstrādātājs saskaņā ar atbildīgā datu apstrādātāja norādījumiem;
4.1.3. datu saņēmējs – tādā apjomā, kādā Personas dati tiek iesniegti.
4.2. Uzņēmuma „Nittis” OÜ Privātuma politika ir starp „Nittis” OÜ un Klientu noslēgtā līguma un Vispārējo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
4.3. Privātuma politika attiecas uz Datu subjektiem, un Privātuma politikā minētās tiesības un pienākumus ievēro visi SIA „Nittis” un SIA „MB SHOES LATVIA” darbinieki un sadarbības partneri, kam ir saskare ar „Nittis” OÜ pārziņā esošajiem Personas datiem.

5. Personas datu apstrādes principi

5.1. Dati, kurus Klients norādījis pieteikumā „NS King” klienta kartes saņemšanai, kā arī dati par pirkumiem, kas veikti ar „NS King” klienta karti un citi Personas dati, kuru Apstrādi veic „Nittis” OÜ, tiek aizsargāti un tiek apstrādāti atbilstoši personas datu aizsardzības jomā spēkā esošo tiesību aktu prasībām un labas prakses nostādnēm.
5.2. Personas datu apstrādē „Nittis” OÜ balstās uz šādiem principiem:
 - Likumība. Personas datu apstrāde tiek veikta, ja tai ir tiesisks pamats, piemēram, personas piekrišana vai likumīgās intereses;
 - Taisnīgums. Personas datu apstrāde ir taisnīga, jo tiek pieprasīts, lai Datu subjekts būtu pietiekami informēts par to, kā tiek apstrādāti tā Personas dati;
 - Pārredzamība. Personas datu apstrāde Datu subjektam ir pārredzama, ieskaitot iespēju viegli saņemt informāciju par Personas datu apstrādes norisi, sazinoties ar „Nittis” OÜ;
 - Mērķtiecība. Personas dati tiek vākti precīzi un skaidri noteiktiem tiesiskiem mērķiem, un vēlāk tos neapstrādā tādā veidā, kas būtu pretrunā ar šiem mērķiem;
 - Minimizācija. Personas dati ir atbilstoši, būtiski un ierobežoti līdz tādam apmēram, kāds nepieciešams šo Personas datu apstrādes mērķim;
 - Pareizība. Personas dati ir pareizi un, ja nepieciešams, atjaunināti, kā arī ir veikti visi pamatotie pasākumi, lai tie Personas dati, kas ir nepareizi no Personas datu apstrādes viedokļa, tiktu nekavējoties izdzēsti vai izlaboti. Turklāt „Nittis” OÜ ir izveidojis Tīmekļa vietni www.nsking.lv, ar kuras starpniecību Datu subjekts pēc vēlēšanās pats var pārbaudīt savu datu pareizību un vajadzības gadījumā tos izlabot. Citi veidi, kā Datu subjekts var pārbaudīt savu datu pareizību un vajadzības gadījumā pieprasīt to izlabošanu: nosūtot e-pasta vēstuli pēc adreses [email protected] vai piezvanot pa tālruni +371 67 388 169 darba dienās no 8:00-16:00, vai apmeklējot „NS King”, „Bugatti” vai „Rieker” veikalus;
 - Glabāšanas ierobežojumi. Tādā veidā, kas ļauj identificēt Datu subjektus, Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams tā mērķa izpildei, ar kādu personas dati tiek apstrādāti. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja „Nittis” OÜ vēlas saglabāt Personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams saskaņā ar minēto Personas datu ieguves mērķi, „Nittis” OÜ anonimizē datus tā, lai Datu subjekts vairs nebūtu identificējams;
 - Uzticamība un konfidencialitāte. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. „Nittis” OÜ ir apstiprinājis uzņēmuma iekšējos noteikumus un instrukcijas darbiniekiem, kā arī noslēdzis ar katru pilnvaroto datu apstrādātāju atsevišķu līgumu, kurā paredzēta labākā prakse Personas datu apstrādē;
 - Noklusējuma un integrētā datu aizsardzība. „Nittis” OÜ garantē, ka visas izmantotās sistēmas atbilst pastāvošajām tehnisko kritēriju prasībām.

6. Personas datu sastāvs, to Apstrādes mērķi un pamatojums

6.1. „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi, vienīgi pamatojoties uz personas doto piekrišanu vai likuma prasībām.
6.2. „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi četriem pamatmērķiem:
6.2.1. Klienta alternatīvā identificēšana klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, veicot Personas datu apstrādi, pamatojoties uz Līguma izpildi.
6.2.2. Personīgo piedāvājumu veikšana, Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz personas piekrišanu. Datu subjektam tiek nosūtīti personiskie piedāvājumi ar īsziņu (SMS) vai e-pasta starpniecību gadījumā, ja klients tam ir piekritis „NS King” klienta kartes noformēšanas brīdī vai devis savu piekrišanu vēlāk.
6.2.3. Izlozes veikšanai starp pircējiem, kas iegādājušies preces ar „NS King” klienta karti, Personas datu apstrādi veicot, pamatojoties uz personas piekrišanu. Datu subjektam informācija par izlozi tiek iesniegta ar īsziņu (SMS) vai e-pasta starpniecību gadījumā, ja klients tam ir piekritis „NS King” klienta kartes noformēšanas brīdī vai devis savu piekrišanu vēlāk.
6.2.4. Ar „Nittis” OÜ saistītās saimnieciskās darbības izpētei, tai skaitā tirgus situācijas un pirkšanas paradumu analīzei, pamatojoties uz likumīgajām interesēm.
6.3. Pamatojoties uz personas Piekrišanu, „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi precīzi tādās robežās, tādā apjomā un tādiem mērķiem, kurus noteicis Datu subjekts. Datu subjekts dod piekrišanu brīvprātīgi, konkrēti, apzināti un nepārprotami, piemēram, atzīmējot lodziņu Tīmekļa vietnē vai pieteikumā „NS King” klienta kartes saņemšanai.
6.4. „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi, balstoties uz noslēgtā Līguma izpildi.
Pamatojoties uz līguma noslēgšanu un likumīgajām interesēm, ar darba līguma noslēgšanu saistītā Personas datu apstrāde notiek šādos veidos:

6.4.1. tiek apstrādāti Personas dati, kurus amata kandidāts ir iesniedzis SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” ar mērķi noslēgt darba līgumu;
6.4.2. tiek apstrādāti Personas dati, kuri saņemti no personas, kuru kandidāts ir norādījis kā atsauksmes sniedzēju;
6.4.3. tiek apstrādāti Personas dati, kas iegūti no valsts datu bāzēm un reģistriem, kā arī no publiskajiem (sociālajiem) medijiem.
6.4.4. Ja amata kandidātu neizvēlas, Personas dati, ko SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” ieguva darba līguma noslēgšanai, tiek glabāti tikai vienu gadu, lai gadījumā, ja atbrīvojas piemērota pozīcija, izteiktu priekšlikumu amata kandidātam. Ja gada laikā pēc kandidēšanas pieteikuma iesniegšanas brīža kandidāts netiek izraudzīts amatam, tā Personas dati tiek izdzēsti.

6.5. Likumīgās intereses nozīmē „Nittis” OÜ intereses uzņēmuma vadīšanas un tā saimnieciskās darbības nodrošināšanā. Balstoties uz likumīgajām interesēm, Personas datu apstrāde var notikt vispirms ar šādiem mērķiem:

6.5.1 sastādot, iesniedzot un aizstāvot tiesiskos prasījumus;
6.5.2 nodrošinot uzticamu saikni ar Klientu, piemēram, veicot Personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai noskaidrotu pakalpojumu faktisko izmantotāju vai novērstu krāpšanu;
6.5.3 pārvaldot un analizējot Klientu bāzi;
6.5.4 iegūstot Personas datus laikā, kad Klienti apmeklē Tīmekļa vietnes, izmanto mobilās lietotnes un citus pakalpojumus; šādi apkopotus datus „Nittis” OÜ izmanto, lai analizētu tīmekļa vietu apmeklējumu, mobilo un informācijas sabiedrības pakalpojumu lietojumu, kā arī, lai nodrošinātu un uzlabotu minēto risinājumu un pakalpojumu darbību, iegūtu statistikas datus, analizētu Apmeklētāju rīcību un lietošanas pieredzi, kā arī, lai nodrošinātu labāku un personalizētāku apkalpošanu;
6.5.5 analizējot Klienta un Apmeklētāja rīcību Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā;
6.5.6 tīkla, informācijas drošības un kiberdrošības apsvērumu dēļ, piemēram, lai apkarotu pirātismu;
6.5.7 iekšējās pārvaldības nolūkos.

6.6 Atbilstoši likumā noteiktajiem pienākumiem „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi likumā paredzētajos veidos, piemēram, maksājumu apstrādei likumā noteiktajā kārtībā.
6.7 Gadījumā, ja Personas datu apstrāde notiek, īstenojot jaunu mērķi, kas atšķiras no tā, kuram Personas dati sākotnēji tikla iegūti, vai Apstrādes veikšanai nav saņemta Datu subjekta piekrišana, „Nittis” OÜ rūpīgi izvērtē šīs jaunās Apstrādes pieļaujamību.
6.8 Pamatojoties uz iepriekš minēto, „Nittis” OÜ veic Personas datu apstrādi galvenokārt šādiem mērķiem:

6.8.1. Vārds, uzvārds

6.8.1.1. Klienta identificēšanai;
6.8.1.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

6.8.2. E-pasta adrese

6.8.2.1. Klienta identificēšanai;
6.8.2.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

6.8.3. Tālrunis

6.8.3.1. Klienta identificēšanai;
6.8.3.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

6.8.4. Novads

6.8.4.1. Ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītai analīzei pēc Personas datu anonimizēšanas;
6.8.4.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

6.8.5. Dzimums

6.8.5.1. Klienta alternatīvai identificēšanai;
6.8.5.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

6.8.6. Dzimšanas datums

6.8.6.1. Ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītai analīzei;
6.8.6.2. Personalizētu piedāvājumu izteikšanai;

7. Klientu datu izpaušana un/vai nosūtīšana trešajām personām

7.1. „Nittis” OÜ var nosūtīt ar Datu subjektiem saistītos datus, tai skaitā Personas datus trešajām personām, ar kurām „Nittis” OÜ sadarbojas, ja šāda nosūtīšana nepieciešama sadarbības īstenošanai.
7.2. Šādas trešās personas var būt uzņēmumi, kas „Nittis” OÜ sniedz sakaru pakalpojumus, reklāmas un mārketinga partneri, Klientu apmierinātības pētījumu veicēji, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, maksātspējas reģistri, IT partneri, (e-)pasta pakalpojumu starpnieki vai sniedzēji, iestādes un organizācijas, ar nosacījumu, ka:

7.2.1. Atbilstošais mērķis un Apstrāde ir likumīga;
7.2.2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar „Nittis” OÜ norādījumiem un līguma darbības laikā;
7.2.3. Minētā trešā persona ietilpst pilnvaroto apstrādātāju sarakstā, kas ir pieejams šeit.

7.3. Attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lūdzu, iekļaujiet savā privātuma politikā šādu informāciju: “Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

7.4. „Nittis” OÜ nosūta Personas datus ārpus Eiropas Savienības tikai tad, ja:

7.4.1. Eiropas Savienības Komisija ir nolēmusi, ka šādā valstī eksistē t. s. pietiekamā aizsardzība;
7.4.2. „Nittis” OÜ ir ieviesusi pietiekamus aizsardzības pasākumus (piem., noteikumus vai datu aizsardzības standartklauzulas);
7.4.3. Datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosūtīšanai pēc tam, kad „Nittis” OÜ to informēja par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana var radīt Datu subjektam lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību un atbilstošu garantiju trūkuma dēļ;
7.4.4. ja datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai izpildītu starp Datu subjektu un atbildīgo datu apstrādāju noslēgto līgumu vai piemērotu pirmslīguma pasākumus, pamatojoties uz Datu subjekta pieteikumu;
7.4.5. ja nosūtīšana ir nepieciešama, lai Datu subjekta interesēs noslēgtu vai izpildītu līgumu starp atbildīgo datu apstrādātāju un citu fizisko vai juridisko personu;
7.4.6. nosūtīšana ir nepieciešama sabiedrības interesēs pārliecinošu apsvērumu dēļ;
7.4.7. nosūtīšana ir nepieciešama tiesisku prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizstāvēšanai;
7.4.8. nosūtīšana ir nepieciešama, lai aizsargātu Datu subjekta vai citu personu būtiskās intereses, ja Datu subjekts fiziski vai tiesiski nespēj dot piekrišanu;
7.4.9. nosūtīšanu izdara no reģistra, kurš saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem ir paredzēts, lai sniegtu informāciju sabiedrībai, un kuru var izmantot vai nu plaša sabiedrība, vai jebkura persona, kas var pierādīt savas leģitīmās intereses, taču vienīgi tiktāl, ciktāl konkrētajā gadījumā tiek pildīti Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos paredzētie izmantošanas nosacījumi.
7.4.10. nosūtīšana neatkārtojas, attiecas vienīgi uz ierobežotu skaitu Datu subjektu, ir nepieciešama, lai aizsargātu „Nittis” OÜ tiesiskās intereses, attiecībā uz kurām Datu subjekta intereses, tiesības vai brīvības nav svarīgākas, un ir novērtēti visi apstākļi saistībā ar datu nosūtīšanu un ir sniegtas atbilstošas garantijas attiecībā uz Personas datu aizsardzību. „Nittis” OÜ par nosūtīšanu paziņo Igaunijas Republikas Datu aizsardzības inspekcijai.

8. Bērnu Personas datu apstrāde

8.1. „Nittis” OÜ apzināti neiegūst informāciju par personām līdz 14 gadu vecumam, t. i., par Bērniem, un jautājumos par apzinātām šāda veida darbībām rīkojas saskaņā ar bērna vecāku vai aizbildņu interesēm.
8.2. Gadījumā, ja „Nittis” OÜ kļūs zināms, ka Personas dati ir iegūti no Bērna vai par Bērnu, „Nittis” OÜ darīs visu iespējamo, lai izbeigtu šādu Personas datu apstrādi.

9. Datu subjekta tiesības datu aizsardzības jomā

9.1. Ar personas piekrišanu saistītās tiesības:

9.1.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā paziņot uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” par savu vēlmi atsaukt doto piekrišanu Personas datu apstrādei.
9.1.2. Uzņēmumam „Nittis” OÜ doto piekrišanu var apskatīt, mainīt un atsaukt tīmekļa vietnē www.nsking.lv, vai vēršoties pie uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA”.

9.2. Personas datu apstrādē Datu subjektam ir arī šādas tiesības:

9.2.1. Tiesības saņemt informāciju jeb Datu subjekta tiesības uzzināt, kādi Personas dati par to ir iegūti. Tai skaitā Datu subjekts šādu informāciju var saņemt no uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” un tīmekļa vietnes www.nsking.lv, kur ir iespējams arī papildus uzzināt par to, kā tiek īstenotas Datu subjekta tiesības uz informāciju;
9.2.2. Tiesības iepazīties ar datiem, kas ietver Datu subjekta tiesības uz apstrādājamo Personas datu kopiju. Klientam cita starpā ir iespēja iepazīties ar „Nittis” OÜ iegūtajiem Personas datiem tīmekļa vietnē www.nsking.lv;
9.2.3. Tiesības uz nepareizu Personas datu izlabošanu. Datu subjektam cita starpā ir iespēja izlabot nepareizus datus tīmekļa vietnē www.nsking.lv, vai vēršoties pie uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA”;
9.2.4. Tiesības uz datu izdzēšanu, t. i., noteiktos gadījumos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Personas dati tiktu izdzēsti, piemēram, ja Personas datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz personas doto piekrišanu;
9.2.5. Tiesības pieprasīt Personas datu apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības cita starpā rodas gadījumā, ja Personas datu apstrāde nav atļauta saskaņā ar likumu;
9.2.6. Tiesības uz datu pārnesamību, t. i., noteiktos gadījumos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu Personas datu saņemšanu mašīnlasāmā veidā vai to pārnešanu pie datu apstrādes pārziņa;
9.2.7. Tiesības saistībā ar automatizēto Apstrādi, t. i., Datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas nepieciešama automātiskai lēmumu pieņemšanai. Proti, uzņēmums „Nittis” OÜ var veikt Personas datu apstrādi, lai automātiski pieņemtu lēmumu par biznesa veicināšanu (piem., mārketinga kontekstā (lai segmentētu Apmeklētājus un nosūtītu tiem personalizētus ziņojumus), darba attiecību uzsākšanas kontekstā). Automatizētā Apstrāde daļēji var būt balstīta arī uz datiem, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem. Klientam ir tiesības izvairīties no jebkuriem lēmumiem, kas automātiski balstās uz Personas datu apstrādi, ja tos var klasificēt profilēšanas vajadzībām;
9.2.8. Tiesības saņemt uzraudzības iestādes vērtējumu par to, vai Datu subjekta Personas datu apstrāde ir likumīga;
9.2.9. Tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja Personas datu apstrāde Datu subjektam ir radījusi zaudējumus.

10. Ar datu aizsardzību saistīto tiesību īstenošana un sūdzību iesniegšana


10.1 Datu subjektam ir tiesības vērsties pie uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” ar jautājumiem un iesniegumiem, kas saistīti ar Personas datu apstrādi;
10.2 Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA” un Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai (DVI) vai vērsties ar prasību tiesā, ja Datu subjekts uzskata, ka Personas datu apstrādē ir pārkāptas tā tiesības;
10.3 DVI kontaktinformāciju var atrast DVI tīmekļa vietnē: http://www.dvi.gov.lv/lv/


11. Sīkfaili un citas tīmekļa tehnoloģijas

11.1. „Nittis” OÜ var apkopot datus par Tīmekļa vietnes Apmeklētājiem, izmantojot šim nolūkam Sīkfailus (angļu val. cookie – maza apjoma teksta failus, kas tiek saglabāti Apmeklētāja datorā. Šajā failā ir dati par Apmeklētāja rīcību interneta vidē.; parasti šī informācija nav personalizēta) vai citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., IP adrese, informācija par ierīci, atrašanās vietu), kā arī apstrādāt šos datus.
11.2. „Nittis” OÜ izmanto iegūtos datus, lai nodrošinātu lietošanas ērtību atbilstoši Apmeklētāja vai Klienta paradumiem; garantētu apkalpošanas kvalitāti; informētu Apmeklētāju un Klientu par tīmekļa vietnes saturu un parādītu ieteikumus; atjauninātu reklāmas un efektīvāk īstenotu mārketinga pasākumus; atvieglotu pieslēgšanos sistēmai un nodrošinātu datu aizsardzību. Apkopotie dati tiek izmantoti arī Apmeklētāju skaita noteikšanai un to lietošanas paradumu fiksēšanai;
11.3. Pastāv divi sīkfailu veidi

11.3.1. Pastāvīgie sīkfaili – tie paliek lietotāja datorā arī pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes un tiek izmantoti, lai Tīmekļa vietne nākamajā apmeklējuma reizē lietotāju varētu atpazīt un parādīt tādu saturu, ko lietotājs būtu pielāgojis savām vēlmēm (piem., vēlamā valoda vai pirkumu grozam pievienotās preces).
11.3.2. Pagaidu sīkfaili – tie tiek izdzēsti no lietotāja datora pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes vai pārlūka aizvēršanas. Pagaidu sīkfaili ir nepieciešami, lai uzlabotu lietošanas ērtību Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā (piem., preču filtra izmantošana, pastāvošā saraksta maiņa vai skatīto preču vēsture „pēdējās skatītās preces”).

11.4. Reklāmas un trešo personu Sīkfaili tiek izmantoti uzņēmuma „Nittis” OÜ partneru Tīmekļa vietnēs, kas ir saistītas ar „Nittis” OÜ Tīmekļa vietni. Šo Sīkfailu izveide nav „Nittis” OÜ pārziņā, tādēļ informāciju par šiem Sīkfailiem var saņemt no trešajām personām.
11.5. Mūsu Tīmekļa vietnēs noteiktos gadījumos var tikt izmantoti Sīkfaili, ko izveidojuši pakalpojumu sniedzēji („Facebook” un „Google” reklāmas tīkli), lai paaugstinātu mūsu Tīmekļa vietnēs redzamās reklāmas atbilstību lietotājam.
11.6. Lielākā daļa interneta pārlūku atļauj Sīkfailu izmantošanu. Ja iestatījumos netiek atļauti nekādi Sīkfaili, Apmeklētājam zūd iespēja izmantot Tīmekļa vietnes funkcijas. Sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju atļaušanu vai aizliegšanu var pārvaldīt pats Apmeklētājs, attiecīgi mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkā, informācijas sabiedrības pakalpojumu un privātuma paaugstināšanas platformu iestatījumus. Vairāk par Sīkfailiem un to pārvaldīšanu lasiet https://ec.europa.eu/info/cookies_lv un http://www.youronlinechoices.com/lv/your-ad-choices.

12. Ar klienta karti saistītie īpašie nosacījumi

12.1. „NS King” klienta kartes zādzības vai nozaudēšanas gadījumā Klientam nekavējoties jāsazinās ar uzņēmumiem SIA „Nittis” vai SIA „MB SHOES LATVIA”. „NS King” klienta karti var atjaunot, vēršoties tuvākajā „NS King”, „Bugatti” vai „Rieker” veikalā (jaunas kartes izsniegšana esošam Klientam ir bez maksas). Pēc jaunas kartes izsniegšanas iepriekšējā karte zaudē spēku.
12.2. „NS King” klienta kartei piemērojamos nosacījumus un citu ar „NS King” klienta karti saistīto informāciju var redzēt tīmekļa vietnē www.nsking.lv. Ja pastāv atšķirības starp teksta papīra versiju un internetā esošo tekstu, vienmēr priekšroka ir tīmekļa vietnē redzamajam tekstam. Ja „NS King” klienta kartes īpašnieks nevēlas būt bonusu programmas dalībnieks saskaņā ar atjaunotajiem noteikumiem, tam ir iespēja iesniegt pieteikumu kartes slēgšanai. Pēc šāda pieteikuma saņemšanas karte tiek slēgta/iznīcināta un ar tās bijušo īpašnieku saistītā informācija tiek dzēsta.

13. Kontaktinformācija

13.1 Saistībā ar dalību bonusu programmā, „NS King” klienta karti, Personas datiem vai jebkurā citā jautājumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu [email protected] vai tālruni +371 67 388 169 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, vai vērsties jebkurā „NS King”, „Bugatti” vai „Rieker” veikalā.
13.2 Klienta ievadītos un veikalu iegūtos Personas datus ir iespējams pārbaudīt tīmekļa vietnē www.nsking.lv.

Uzņēmumam „Nittis” OÜ ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politiku un Vispārējos noteikumus, tai skaitā „NS King” klienta kartes lietošanas nosacījumus un ar to saistītās atlaides. SIA „Nittis” un SIA „MB SHOES LATVIA” apņemas izmantot visu to rīcībā esošo informāciju godprātīgi, ņemot vērā lietotāju intereses.